Koka-kolin nagradni program “Coke Music” 2021

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Privredno društvo Kreativa Unlimited doo Beo-grad, sa registrovanim sedištem u ul. Ušće bb, Novi Beograd, (u daljem tekstu „Društvo“) žele-lo bi da, u svojstvu rukovaoca podataka, prikupi od Vas i obrađuje određene podatke o ličnosti t.j. Vaše ime, prezime, broj lične karte i broj mobilnog telefona, a u okviru promotivne ak-tivnosti pod nazivom „Koka-kolin nagradni pro-gram “Coke Music” za koju Društvo realizuje distribuciju poklona za S.A. Coca-Cola Services, Brussels, Belgium, u periodu od 19.07.2021. do 16.09.2021. U tom cilju Vas obaveštavamo vezano za obradu Vaših podataka o ličnosti, a što je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 ) (u daljem tekstu „Zakon“) uslov za Vaše davanje pristanka za obradu ličnih podataka, a koje dajete prihvatanjem Pravilnika nagradnog pro-grama.

1. PODACI KOJI BI SE PRIKUPLJALI I OBRAĐIVALI

Društvo, u cilju realizacije promotivne aktivnosti pod nazivom „Kodove čuvaj, vrhunski kuvaj!“ i njene svrhe dalje objašnjene u tekstu ovog obaveštenja namerava da, ukoliko pristanete, od Vas prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • a) Ime i prezime
 • b) Broj telefona
 • c) Adresu stanovanja
 • d) E-mail adresu

2. SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJE OBRADE

Naime, svrha prikupljanja i obrade je u tome da nakon sticanja prava na poklon o čemu ste dobili obaveštenje i ID broj poklona na email, poručite svoju nagradu na web sajtu www.porucipoklon.rs , pri čemu je potrebno ostaviti podatke koji su potrebni kako bi poklon bio dostavljen na kućnu adresu. Za neke od nagra-da kao što su Čas za barmena, Poklon vaučer za restoran i Spa vikend za dvoje, dobitnici će biti kontaktirani putem telefona koji su naveli u obrazcu za preuzmanje nagrada na gore nevedenoj web adresi. Obavezno je da I osta-vite svoju email adresu, kako bismo vam poslali potvrdu o uspešno poručenom poklonu.

NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Društvo će prikupljati Vaše lične podatke t.j. Vaš broj telefona, ime, prezime, email i broj lične karte tako što će isti biti pohranjen, nakon Vašeg pristanka prihvatanjem Pravilnika nagradnog konkursa, na softveru web sajta i u nalogu za isporuku poklona Pošti samo i isključi-vo u cilju realizacije dostave poklona.

INFORMACIJE O KORISNICIMA PODATAKA

Društvo će davati na uvid Vaše lične podatke t.j. Vaš broj telefona, email, ime, prezime I broj lične karte isključivo svojim zaposlenima i zapo-slenima Pošte i programerima angažovanim na upravljanju softverom aplikacije samo za svrhe obrade kako je gore opisana, te radi is-punjavanja, na zakonu zasnovanih, zahteva nadležnih državnih ili organa lokalne samou-prave.

karte isključivo svojim zaposlenima i zaposlen-ima Pošte i programerima angažovanim na upravljanju softverom aplikacije samo za svrhe obrade kako je gore opisana, te radi ispunja-vanja, na zakonu zasnovanih, zahteva nadležnih državnih ili organa lokalne samouprave.

3. OBAVEZNOST I PRAVNI OSNOV

Vaš dati pristanak prihvatanjem Pravilnika nagradnog programa predstavlja pravni osnov za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kako je gore opisano. Davanje saglasnosti nije obavezno već dobrovoljno.

4. OPOZIV

Vaš pristanak za obradu ličnih podataka možete opozvati rukovaocu, pismeno ili usme-no na zapisnik. Obrada ličnih podataka na način kako je gore opisano je nedozvoljena posle opoziva pristanka. U slučaju opoziva pristanka dužni ste da Društvu nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva, ukoliko nastanu, ali samo ukoli-ko su ispunjeni uslovi predviđeni propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

5. NEDOZVOLJENA OBRADA

5.1. Nedozvoljena obrada

Obrada Vaših ličnih podataka nije dozvoljena ako:

Adresa: Ušće bb, 11073 Novi Beograd, Poštanski fah 4. Tel: +381 11 7155 117; Fax: +381 11 7155136 PIB: 105695624

 • a) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • b) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 • c) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ost-varena;
 • d) je lice na koje se podaci odnose od-ređeno ili odredivo i nakon što se ost-vari svrha obrade;
 • e)) je način obrade nedozvoljen;
 • f) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • g) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • h) je podatak neistinit i nepotpun, odnos-no kada nije zasnovan na verodosto-jnom izvoru ili je zastareo.

Imate pravo na obaveštenje, uvid i kopiju, osim u slučajevim ograničenja iz člana 23 Zakona.

5.2. Pravo na obaveštenje o obradi

Imate pravo da zahtevate od Društva kao rukovaoca da Vas istinito i potpuno obavesti, u roku od 15 dana od prijema zahteva o tome:

 • a) da li rukovalac obrađuje podatke i koju radnju obrade vrši;
 • b) koje podatke obrađuje;
 • c) od koga su prikupljeni podaci, odnosno ko je izvor podataka;
 • d) u koje svrhe obrađuje podatke;
 • e) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke;
 • f) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci;
 • g) ko su korisnici podataka;
 • h) koje podatke, odnosno koje vrste po-dataka koriste;
 • i) u koje svrhe se koriste podaci;
 • j) po kom pravnom osnovu koristi podatke;
 • k) kome se podaci prenose;
 • l) koji podaci se prenose;
 • m) u koje svrhe se podaci prenose;
 • n) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
 • o) u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Zahtev podnosite rukovaocu pismeno.

5.3. Pravo na uvid i kopiju

Imate pravo da Vam rukovalac stavi na uvid Vaše lične podatke i obezbedi kopiju podatka u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, osim ukoliko isti nisu već uništeni u skladu sa tačkom 8 ovog obaveštenja. Dužni ste da snosite nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Zahtev podnosite rukovaocu pismeno.

5.4. Prava povodom izvršenog uvida

Imate pravo da od rukovaoca zahtevate is-pravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • a) svrha obrade nije jasno određena;
 • b) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • c) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • d) je način obrade nedozvoljen;
 • e) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • f) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • g) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

Imate pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida podnosite rukovaocu pismeno. Rukovalac će odlučiti o Vašem podnetom zahtevu u roku od 15 dana od dana prijema i o tome Vas obavestiti.

5.5. Žalba povereniku

Ukoliko Vam rukovalac ne dostavi obaveštenje o obradi, ne omogući uvid ili kopiju, u gore navedenom roku, možete podneti žalbu Pov-ereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u roku od 15 dana po isteku gore navedenog roka.

Ukoliko Vam rukovalac odbaci ili odbije zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida možete podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu po-dataka o ličnosti, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja rukovaoca o odbačaju ili od-bijanju.

6. MERE ZAŠTITE

Vaši lični podaci će odgovarajuće biti zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

Rukovalac preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu

sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se čuvaju u računarskom sistemu, koji je osiguran sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika podataka.

7. OSTALE BITNE INFORMACIJE

Vaši lični podaci t.j. Vaš broj telefona,email, ime, prezime i broj lične karte će biti trajno uklonjeni i uništeni sa softvera aplikacije bez odlaganja nakon završetka promotivne ak-tivnosti.

Ukoliko imate pitanja ili zahteva vezano za obradu Vaših ličnih podataka, kontakt je kako sledi:

Kreativa Unlimited doo Beograd
Ušće bb
Poštanski fah 4
11070 Novi Beograd
Kontakt osoba: Cuca Lazarela
E mail: clazarela@kreativaunlimited.com

Adresa: Ušće bb, 11073 Novi Beograd, Poštanski fah 4. Tel: +381 11 7155 117; Fax: +381 11 7155136 PIB: 105695624